รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย Industrial Estates in Thailand

รายชื่อโรงงานนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย Industrial Estates in Thailand

กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolis

 • นิคมอุตสาหกรรม บางชัน Bangchan Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง Lardkrabang Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม อัญธานี Gemopolis International Industrial City

จังหวัดลำพูน Lampoon

 • นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ FTZ Northern Region Industrial Estate

จังหวัดพิจิตร Pichit

 • นิคมอุตสาหกรรม พิจิตร Pichit  Industrial Estate

จังหวัดสระบุรี Saraburi

 • นิคมอุตสาหกรรม แก่งคอย Kaeng Khoi Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม หนองแค Nong Khae Industrial Estate

จังหวัดอยุธยา Ayudhaya

 • นิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า FTZ Banwa Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน FTZ Bangpa-in Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร Saha Rattana Nakorn Industrial Estate

จังหวัดราชบุรี Rachaburi

 • นิคมอุตสาหกรรม ราชบุรี Ratchaburi Industrial Estate

จังหวัดสมุทรสาคร Samutsakorn

 • นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร Samut Sakorn Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม มหาราชนคร Maharaj Nakorn Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร Sinsakhon Printing City & Industrial Estate

จังหวัดสมุทรปราการ Samuprakarn

 • นิคมอุตสาหกรรม บางปู Bangpoo Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม บางพลี Bangplee Industrial Estate

จังหวัดขอนแก่น Khonkaen

 • นิคมอุตสาหกรรม ขนาดย่อม จ.ขอนแก่น Khonkaen Small Industrial Estate

จังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao

 • นิคมอุตสาหกรรม เวลโกร์ว Wellgrow Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ FTZ Gateway City Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม TFD TFD Industrial Estate

จังหวัดชลบุรี Chonburi

 • นิคมอุตสาหกรรม เหมราช ชลบุรี FTZ Hemaraj Chonburi Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง FTZ Laemchabang Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร Amata Nakorn Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง Pinthong Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) Pinthong Industrial Estate (Laemchabang)

จังหวัดระยอง Rayong

 • นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด Map Ta Phut Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม ตะวันออก Eastern Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม ผาแดง Padaeng Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
 • นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ Amata City Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม เอเซีย Asia Industrial Estate
 • นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล (R I L) RIL Industrial Estate

จังหวัดสงขลา Songkla

 • นิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้ จ.สงขลา EPZ Southern Region Industrial Estate Songkhla Province

จังหวัดปัตตานี Pattani

 • นิคมอุตสาหกรรม อาหารฮาลาล Halal Food Industrial Estate

โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory

Advertisements
เขียนใน รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย Industrial Estates in Thailand. ปิดความเห็น บน รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย Industrial Estates in Thailand

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานความปลอดภัย
 • หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ควบคุมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
 • อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่ขาดประสบการณ์
 • หากพบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยโปรดแจ้งผู้บังคับบัญชา

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต
 • กำหนด/จำกัด ชั่วโมงทำงาน สำหรับงานอันตราย ที่กำหนด
 • ให้นายจ้างจัดแพทย์ตรวจโรคให้ลูกจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ให้นายจ้างจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การฝึกอบรม การสื่อสาร และการจูงใจด้านความปลอดภัย
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและผู้ควบคุมงานทุกระดับ
 • ปลูกฝังและทบทวนทัศนคติด้านความปลอดภัยให้กับคนงาน
 • จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางการทำงานที่ถูกวิธี
 • กำหนดข้อป้องกันแก้ไขที่ชัดเจน

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์สาเหตุ
 • มีการสอนสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้ง
 • มีการเก็บรวบรวมและจัดทำสถิติอุบัติเหตุ

มีการป้องกันอุบัติเหตุด้วย 3E คือ

 • Engineering
 • Education
 • Enforcement
เขียนใน การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน. ปิดความเห็น บน การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงานในโรงงาน

ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงาน

 • อัคคีภัย (Fire) เป็นอันตรายที่สามารถบังเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • การระเบิด  (Explosion) เป็นอันตรายที่บังเกิดขึ้นกับอุปกรณ์บางอย่างของโรงงานอุตสาหกรรม
 • ความเป็นพิษ (Toxicity) เป็นอันตรายที่บังเกิดจากสารเคมีที่สัมผัสร่างกายโดยการสูดดมการสัมผัสกับอวัยวะ การรับประทานหรือกลืน

สาตุของการเกิดความไม่ปลอดภัย

 • สาเหตุที่เกิดจากคนในโรงงาน (Human Causes) มีจำนวนสูงสุดคือ 88%
 • สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรในโรงงาน  (Machine failure) มีจำนวนเพียง 10%
 • สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Acts of God) มีจำนวนเพียง 2%

สรุปสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ เป็น 2 ประการ

 • สาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยในโรงงาน (Unsafe Acts)
 • สาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในโรงงาน (Unsafe conditions)

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การจัดองค์การและบริหารงานด้านความปลอดภัย
 • กำหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององค์การ
 • การบรรจุคนงานให้เหมาะสมกับงานโรงงาน
 • การควบคุมอุบัติเหตุและความเสียหาย
 • ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
 • กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงงาน
เขียนใน ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงานในโรงงาน. ปิดความเห็น บน ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงานในโรงงาน

ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน

ความปลอดภัยในโรงงาน

ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน  (Safety) หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต  ซึ่งการควบคุมจะรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงาน และการดำเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยในโรงงาน

 • ผลผลิตในโรงงานเพิ่มขึ้น การทำงานอย่างปลอดภัยในโรงงานที่สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพียงพอ
 • ต้นทุนการผลิตของโรงงานลดลง เมื่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานลดลง ความสูญเสีย
 • กำไรของโรงงานมากขึ้น เมื่อการทำงานอย่างปลอดภัยทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
 • สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ  เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานทุกครั้งมักทำให้คนบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ
 • ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
เขียนใน ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม. ปิดความเห็น บน ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน