ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน

ความปลอดภัยในโรงงาน

ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน  (Safety) หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุในโรงงาน หรือสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาร และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต  ซึ่งการควบคุมจะรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในโรงาน และการดำเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากความปลอดภัยในโรงงาน

  • ผลผลิตในโรงงานเพิ่มขึ้น การทำงานอย่างปลอดภัยในโรงงานที่สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเพียงพอ
  • ต้นทุนการผลิตของโรงงานลดลง เมื่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานลดลง ความสูญเสีย
  • กำไรของโรงงานมากขึ้น เมื่อการทำงานอย่างปลอดภัยทำให้ผลผลิตสูงขึ้น
  • สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ  เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานทุกครั้งมักทำให้คนบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ
  • ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
Advertisements
เขียนใน ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม. ปิดความเห็น บน ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน