ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงานในโรงงาน

ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงาน

 • อัคคีภัย (Fire) เป็นอันตรายที่สามารถบังเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • การระเบิด  (Explosion) เป็นอันตรายที่บังเกิดขึ้นกับอุปกรณ์บางอย่างของโรงงานอุตสาหกรรม
 • ความเป็นพิษ (Toxicity) เป็นอันตรายที่บังเกิดจากสารเคมีที่สัมผัสร่างกายโดยการสูดดมการสัมผัสกับอวัยวะ การรับประทานหรือกลืน

สาตุของการเกิดความไม่ปลอดภัย

 • สาเหตุที่เกิดจากคนในโรงงาน (Human Causes) มีจำนวนสูงสุดคือ 88%
 • สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรในโรงงาน  (Machine failure) มีจำนวนเพียง 10%
 • สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Acts of God) มีจำนวนเพียง 2%

สรุปสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ เป็น 2 ประการ

 • สาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยในโรงงาน (Unsafe Acts)
 • สาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในโรงงาน (Unsafe conditions)

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การจัดองค์การและบริหารงานด้านความปลอดภัย
 • กำหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององค์การ
 • การบรรจุคนงานให้เหมาะสมกับงานโรงงาน
 • การควบคุมอุบัติเหตุและความเสียหาย
 • ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
 • กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงงาน
Advertisements
เขียนใน ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงานในโรงงาน. ปิดความเห็น บน ประเภทของความสูญเสียหรืออันตรายในการปฏิบัติงานในโรงงาน
%d bloggers like this: