การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
 • การปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานความปลอดภัย
 • หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ควบคุมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
 • อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่ขาดประสบการณ์
 • หากพบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยโปรดแจ้งผู้บังคับบัญชา

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต
 • กำหนด/จำกัด ชั่วโมงทำงาน สำหรับงานอันตราย ที่กำหนด
 • ให้นายจ้างจัดแพทย์ตรวจโรคให้ลูกจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ให้นายจ้างจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การฝึกอบรม การสื่อสาร และการจูงใจด้านความปลอดภัย
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและผู้ควบคุมงานทุกระดับ
 • ปลูกฝังและทบทวนทัศนคติด้านความปลอดภัยให้กับคนงาน
 • จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางการทำงานที่ถูกวิธี
 • กำหนดข้อป้องกันแก้ไขที่ชัดเจน

การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย

 • การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวิเคราะห์สาเหตุ
 • มีการสอนสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้ง
 • มีการเก็บรวบรวมและจัดทำสถิติอุบัติเหตุ

มีการป้องกันอุบัติเหตุด้วย 3E คือ

 • Engineering
 • Education
 • Enforcement
Advertisements
เขียนใน การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน. ปิดความเห็น บน การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
%d bloggers like this: